Reglement.

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, verbintenissen voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden van ab ekart.
 2. Indien de klant eveneens algemene voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing indien en voor zover deze op enigerlei wijze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van ab ekart en/of de werking van de algemene voorwaarden van ab ekart te belemmeren en/of verhinderen.
 3. Openingstijden worden aan de kassa bekend gemaakt. ab ekart behoudt zich het recht voor deze tijdstippen te wijzigen en/of te sluiten.
 4. De kartbaan is voor iedereen toegankelijk, maar:
  • Voor jongeren beneden de 12 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene
  • Personen waarvan blijkt of wordt verwacht dat zij de orde of rust verstoren of onsportief gedrag vertonen, kunnen zonder opgaaf van redenen van de kartbaan worden verwijderd, de toegang tot het pand worden ontzegd
 5. Het is de bezoekers niet toegestaan om:
  • De baan te betreden of op de afzettingen plaats te nemen
  • Afval en andere goederen op de baan te gooien
 6. Het is rijders niet toegestaan:
  • Zonder helm de baan te betreden
  • Anderen in gevaar te brengen
  • Op de baan en/of rond de baan te roken of vuur te maken
  • De baan in tegengestelde richting te berijden
  • De karts roekeloos te berijden dan wel te beschadigen
  • De karts onder invloed van drank en/of enig welk genotsmiddel te berijden
  • De karts te verlaten en deze op de baan achter te laten
 7. In geval van bespreking van een groepsarrangement wordt de contractspartij van ab ekart verantwoordelijk gehouden voor gedragingen van alle deelnemers aan het geboekte arrangement

Reserveringen

 1. Alle offertes en aanbiedigen van ab ekart zijn geheel vrijblijvend.
 2. Indien de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, is de client gehouden aan ab ekart alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, zomede de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende geleden schade.

Aansprakelijkheid

 1. Ab ekart is op generlei wijze aansprakelijk voor schade, ontstaan bij de klant dan wel derden i.v.m. geleverde goederen of diensten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van ab ekart.
 2. Ab ekart is met name niet aansprakelijk voor schade indien deze schade (mede) zijn oorzaak vindt in het niet nakomen van gestelde regels door of gegeven aanwijzingen van ab ekart.
 3. Ab ekart is met name niet aansprakelijk voor schade als gevolg vaneigen rijgedrag of en rijgedrag door anderen op de kartbaan. De klant is bekend met de risico’s van deelname aan de kartsport en verklaart hiervoor in voldoende lichamelijke conditie te zijn.
 4. Ab ekart is niet verantwoordelijk voor verlies van geld en/of goederen van derden waaronder klant. Dit geldt tevens bij afgifte van goederen bij personeel van ab ekart achter de bar.
 5. Reclamaties worden door ab ekart slechts in behandeling genomen indien deze direct worden kenbaar gemaakt aan bevoegd personeel. Bij het verlaten van het pand vervalt dit reclamatierecht.

Betaling

 1. Alle door ab ekart gehanteerde prijzen luiden in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders door te partijen overeengekomen. Betaling dient onmiddellijk na afloop cash of per bankkaart te geschieden, tenzij anders overeengekomen, doch in ieder geval binnen de 7 dagen na factuurdatum.
 2. Prijzen zijn vrijblijvend en kunnen ten allen tijde conform en overminderd hetgeen in art.1 is bepaald door ab ekart worden aangepast.
 3. In geval van reserveringen van kartfaciliteiten kan verlangd worden dat een door ab ekart te bepalen bedrag vooraf voldaan wordt. Betaling van het resterende bedrag geschiedt op de afgesproken datum in het pand, tenzij anders overeengekomen op een door ab ekart aan te wijzen bankrekening.
 4. Het staat ab ekart ten allen tijde vrij alvorens tot levering van diensten over te gaan zekerheid tot nakoming van de verplichtingen van klant te verlangen.
 5. Indien klant niet voldoet aan enige betalingsverplichting zoals hiervoor bedoeld heeft ab ekart het recht al zijn verplichtingen jengens zijn klant op te schorten.
 6. Terzake van de betaling is de klant jegens ab ekart niet toegestaan zich te beroepen op enigerlei compensatie of schuldverrekening.
 7. Bij niet of niet-tijdige betaling dan wel of niet behoorlijke nakoming van enige op de klant rustende verplichting, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft ab ekart zonder enige gebrekestelling het recht om de klant over het verschuldigde bedrag 1% rente per maand van de vervaldag af in rekening te brengen, onverminderd aan ab ekart verdere toekomende rechten, waaronder het recht op de klant alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, de laatste voor ten minste 10% van het te vorderen bedrag met een minimum van 500 euro te verhalen.